Adatvédelmi irányelvek

Ebben a dokumentumban a Tecnocasa Franchising S.p.A. (a továbbiakban: 'Tecnocasa') a személyes adatok feldolgozása vonatkozásában a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) szóló 2016/679 európai rendelet (a továbbiakban: 'GDPR') 13. cikke és a 95/46/EK irányelv 29. cikke szerinti munkacsoport 2/2001. számú ajánlása alapján tájékoztatja Önt a www.tecnocasa.hu honlap (a továbbiakban: 'Weboldal') látogatása során az Ön személyes adatainak feldolgozásáról

ADATKEZELŐ

Az adatkezelő a Tecnocasa Franchising S.p.A., székhelye: Via Monte Bianco 60/a - Rozzano (MI).

ADATVÉDELMI TISZTVISELŐ

Az adatvédelmi tisztviselővel a Tecnocasa Franchising S.p.A.-nál lehet kapcsolatba lépni, székhelye: Via Monte Bianco 60/a - Rozzano (MI) Tel. +39 02 52858.1, e-mail címe: dpo@tecnocasa.com.

AZ ADATKEZELÉS CÉLJAI, JOGALAPOK ÉS MEGŐRZÉSI IDŐSZAKOK

 1. Böngészési adatok

  A Weboldal működtetéséhez használt számítógépes rendszerek és szoftveres eljárások a normál működésük során hozzájutnak bizonyos személyes adatokhoz, amelyek továbbítása az internetes kommunikációs protokollok használata során hallgatólagosan történik. Ezeket az információkat nem azért gyűjtik, hogy azonosított érdekelt felekkel hozzák összefüggésbe, de jellegüknél fogva a feldolgozás és a harmadik felek birtokában lévő adatokkal való összekapcsolás révén lehetővé tehetik a felhasználók azonosítását.

  Az adatok ezen kategóriájába tartoznak az oldalakhoz csatlakozó felhasználók által használt számítógépek IP-címei vagy tartománynevei, a kért erőforrások URI (Uniform Resource Identifier) jelölésű címei, a kérés időpontja, a kérés szerverhez történő benyújtásának módja, a válaszként kapott fájl mérete, a szerver által adott válasz állapotát jelző számkód (sikeres, hibás stb.), valamint a felhasználó operációs rendszerére és számítógépes környezetére vonatkozó egyéb paraméterek.

  Ezeket az adatokat kizárólag a Weboldal használatára vonatkozó anonim statisztikai információk megszerzésére és a helyes működés ellenőrzésére használják fel, és a feldolgozás után azonnal törlik.

  Az adatok felhasználhatók a felelősség megállapítására a webhelyek kárára elkövetett feltételezett számítógépes bűncselekmények esetén.

  Az ilyen típusú személyes adatok feldolgozásának jogalapja az adatkezelő jogos érdeke.

 2. Sütik

  Az Weboldalon használt cookie-król a következő linken talál információkat (Cookie Policy)

 3. Önkéntesen megadott adatok

  A Weboldal egyes részein személyes adatok megadására kérik Önt. Ebben az esetben a GDPR 13. cikke szerinti tájékoztatót kap a személyes adatok feldolgozásáról az egyes célokkal kapcsolatban.

ADATSZOLGÁLTATÁS

A fentiekben a navigációs adatokra és a GDPR 13. cikke szerinti, a Weboldal egyes részeiben megadott információkon kívül a további célokra történő adatszolgáltatás nem kötelező. Az ilyen adatok megadásának elmulasztása lehetetlenné teheti további célok elérését.

AZ ADATFELDOLGOZÁS CÍMZETTJEI

Az Ön adatait a Tecnocasa erre felhatalmazott alkalmazottai és munkatársai dolgozzák fel, mivel ők felelősek a fent említett célok megvalósításáért, és e tekintetben megfelelő működési utasításokat kaptak

Az Ön adatai továbbíthatók az Európai Unión kívülre is, ott letelepedett, önálló adatkezelőként működő vállalatoknak, különösen a következőknek

 • reklámhálózatokat vagy reklámszolgáltatásokat nyújtó vállalatok;
 • hatóságok, felügyeleti és ellenőrző szervek, valamint általában az adatok kérésére jogosult köz- vagy magánszervezetek.

Az Ön adatait az Európai Unión kívül, különösen az Európai Unión kívül letelepedett, kifejezetten adatfeldolgozóként kijelölt külső személyek is feldolgozhatják:

 • Tecnologica S.r.l. a Tecnocasa csoporthoz tartozó, informatikai szolgáltatásokat nyújtó vállalat;
 • a helyszínek kezelésével és műszaki karbantartásával foglalkozó társaságok
 • más, informatikai szolgáltatásokat és/vagy szoftverfejlesztést és -karbantartást nyújtó vállalatok;
 • olyan vállalatok, amelyek eszközöket kínálnak a felhasználói navigáció elemzéséhez.

Az adatok címzettjeinek listája folyamatosan frissül, és könnyen és szabadon megtalálható az Adatkezelőnek a fenti levelezési címre küldött írásos kérvény, vagy a tecnocasa@tecnocasa.com, illetve a privacy@tecnocasa.com e-mail címre küldött e-mail útján.

ADATTOVÁBBÍTÁS AZ EURÓPAI UNIÓN KÍVÜLRE

Az adatok az Európai Bizottság által a GDPR 45. cikke alapján elfogadott megfelelőségi határozat alapján, vagy az Európai Bizottság által a GDPR 46. cikke (2) bekezdésének c) és d) pontja alapján elfogadott/jóváhagyott általános szerződési feltételek adatimportőrrel történő aláírását követően továbbíthatók az Európai Unión kívüli országokba.

Az elfogadott garanciák egy példánya a tecnocasa@tecnocasa.com vagy a info@tecnocasa.hu e-mail címre megküldött kérvény alapján szerezhető be

FELDOLGOZÁSI MÓDSZEREK

Az Ön személyes adatait automatizált eszközökkel dolgozzuk fel, a gyűjtésük céljának eléréséhez feltétlenül szükséges ideig.

Az adatvesztés, a jogellenes vagy helytelen felhasználás és a jogosulatlan hozzáférés megakadályozása érdekében különleges biztonsági intézkedéseket tartunk be.

AZ ÉRINTETT JOGAI

Ön kérheti az Adatkezelőtől a személyes adataihoz való hozzáférést, azok helyesbítését vagy törlését, a hiányos személyes adatok kiegészítését, az adatkezelés korlátozását a GDPR 18. cikkében meghatározott esetekben, valamint az adatkezelés elleni tiltakozást az Adatkezelő jogos érdeke esetén.

Azokban az esetekben, amikor az adatkezelés hozzájáruláson vagy szerződésen alapul, és automatizált eszközökkel történik, Ön jogosult az adathordozhatósághoz való jog gyakorlására, azaz arra, hogy az Ön személyes adatait rendszerezetten, és általánosan használt és géppel olvasható formátumban megkapja, valamint - amennyiben ez technikailag megvalósítható - akadálymentesen továbbítsa azokat egy másik adatkezelőnek.

Ön bármikor panaszt nyújthat be a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál, valamint igénybe veheti a jogszabályok által előírt egyéb eszközöket.

A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elérhetősége: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11., 1363 Budapest, Pf. 9., +36-1-391-1400, ugyfelszolgalat@naih.hu).

Ezen jogait az adatkezelőnek a fenti levelezési címre küldött írásbeli kérelemmel, vagy a tecnocasa@tecnocasa.com, illetve a privacy@tecnocasa.com e-mail címre küldött e-maillel lehet gyakorolni.

Franchisee
Négyker Ingatlan Kft.
1042 Budapest, Görgey Artúr út, 92. fszt.
Tecnocasa Group Logo

Minden ügynökségnek saját tulajdonosa van és önállóan működik.

árfolyam 24/07/2024
EUR 391.96 HUF

cégünk

Elérhetőségeink

2024 Gruppo T.F.M. Szolgáltató Zrt. - P. IVA 27421275-2-42 - 1068 Budapest, Király utca 102.. Minden ügynökségnek saját tulajdonosa van és önállóan működik.

Adatvédelmi irányelvek | Cookies tájékoztató